Midtjyske Distrikt

Midtjyske Distrikt

KFUM-Spejderne i Midtjylland

Grupperåd

Her et officielt udtræk af gruppens Vedtægter ( standard udgave fra korpset) Grupperåd

§ 11. Grupperådet
1. Ansvaret for en gruppe er hos det pågældende grupperåd. Grupperådet forpligter gruppen ved underskrift af rådets formand, rådets kasserer og gruppelederen, der alle skal være myndige.

2. Grupperådet består af de på gruppemødet valgte repræsentanter jf. §10 stk 5. Enhedsledere og -assistenter kan inviteres til grupperådsmøderne uden stemmeret.

Herudover kan rådet for et år ad gangen supplere sig yderligere. Eventuel supplering kræver fuld enighed herom.

3. Ved førstkommende grupperådsmøde efter det ordinære gruppemøde konstituerer grupperådet sig med formand, kasserer og sekretær. Formanden bør vælges blandt forældrerepræsentanterne.

4. Grupperådet udpeger enhedsledere og -assistenter, for familiespejderkoordinator samt klanleder og -assistent se dog § 15, stk. 4 og § 27, stk. 2 og stk. 3.

5. Fratræder et valgt medlem inden næste ordinære gruppemøde, vælger grupperådet en anden person til den pågældende post for perioden frem til næste ordinære gruppemøde.

6. Grupperådsformanden indkalder til grupperådsmøde mindst 3 gange årligt og leder disse møder. Grupperådsmøde kan i øvrigt kræves indkaldt af ethvert af grupperådets medlemmer.

Nyheder